B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Yat?r?m ürünleri

Bor?lanma Ara?lar?

?Sabit Getirili Menkul K?ymetlere ?? Bankas? fiyat avantajlar? ile yat?r?m yap?n.?

V?OP

?Vadeli ??lem ve Opsiyon Piyasas?nda i?lemlerinizi h?zl?, kolay ve güvenli bir ?ekilde ger?ekle?tirin.?

Hisse (Pay) Senedi

?Borsa parmaklar?n?z?n ucunda.?

Varant

?Deneyimli yat?r?mc?lara risklerini y?netme ve kazan?lar?n? art?rma f?rsat? sunar.?

Eurobond

?Uzun vadeli yabanc? para cinsinden yat?r?m dü?ünenler i?in uygun yat?r?m arac?: Eurobond.?

Repo

?Birikimleriniz ile uzun vadede olu?abilecek faiz oranlar? de?i?ikliklerinden etkilenmeden gecelik ve di?er esnek vadelerde yat?r?m yap?n.?

Gayrimenkul Sertifikas?

?Yat?r?mc?lar?n yap?m?na ba?lanan veya ba?lanacak olan bir in?aat projesinde gayrimenkul sahibi olmas? veya projedeki de?er art???ndan yararlanmak üzere yat?r?m yapmas? hakk?nda bilgi al?n?

Yat?r?m Hizmetleri

?? Bankas?n?n sundu?u hizmetlerle tasarruflar?n?z? ve nakdinizi kolayca y?netin.? ?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经