B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Yüz Yüze Bankac?l?k

?Tüm bankac?l?k i?lemlerinizle biz ilgilenirken k?ymetli vaktinizi diledi?iniz konulara ay?rmak i?in Yüz Yüze Bankac?l?k ayr?cal?klar? ile tan???n.?

Yüz Yüze Bankac?l?k

Yüz Yüze Bankac?l?k Nedir?

Yüz Yüze Bankac?l?k, mü?terilerimize bankac?l?k konusundaki beklenti ve ihtiya?lar? do?rultusunda do?ru ürün ve ayr?cal?kl? hizmet deneyimi ya?atmak üzere haz?rlad???m?z, farkl?la?t?r?lm?? bankac?l?k uygulamam?zd?r. Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ayr?cal?klar bir yandan hayat?n?z? kolayla?t?r?rken di?er yandan sundu?umuz de?er ?nerileri hayat? daha keyifli ya?aman?z? sa?layacak.
Türkiye ?? Bankas?, Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ürün ve hizmetlerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

Nas?l Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terisi olurum?

Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terisi olmak i?in, Bankam?zda bulunan mevduat ve/veya yat?r?m hesab?n?zdaki k?ymetlerin de?erlerinden olu?an toplam varl?k bakiyenizin 100.000 TL veya kar??l??? d?viz tutar?n? a?mas? veya 200.000 TL veya kar??l??? d?viz tutar?n? a?an bir konut ve/veya ta??t kredisi bakiyenizin bulunmas? yeterlidir.
Bankam?z ile süregelen mevduat, yat?r?m, kredi ili?kileri ile Yüz Yüze Bankac?l?k uygulamam?z kapsam?nda yer alan mü?terilerimizin ise Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terisi olmak i?in herhangi bir bildirim ya da talepte bulunmas?na gerek olmamakta, bu mü?terilerimiz Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terisi olarak an?lmakta ve Yüz Yüze Bankac?l?k ayr?cal?klar?m?zdan yararlanabilmektedir.
0850 724 0 724 Telefon ?ubemizden ya da ?ubelerimizdeki Mü?teri ?li?kileri Y?neticilerimizden de detayl? bilgi edinebilirsiniz.
Türkiye ?? Bankas?, Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ürün ve hizmetlerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

Mü?teri ?li?kileri Y?neticisi

Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terilerimizin bankac?l?k i?lemleri ile s?n?rl? say?da mü?terimize hizmet veren Mü?teri ?li?kileri Y?neticisi ilgilenir. Mü?teri ?li?kileri Y?neticilerimiz, finansal ihtiya?lar?n?z?n kar??lanmas? ve varl?klar?n?z?n y?netimi konusunda en uygun ve yenilik?i ??zümlere ula?man?z? sa?lamak üzere hizmet sunmaktad?r.
Türkiye ?? Bankas?, Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ürün ve hizmetlerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

S?ra Beklemeden Hizmet Alma

Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terileri, bankac?l?k hizmetlerinden yararlanmak i?in ?ubelerimize geldiklerinde Mü?teri ?li?kileri Y?neticileri ile g?rü?erek i?lemlerini s?ra beklemeden tamamlama ayr?cal??? ya?arlar.
üstelik bu ayr?cal?k yaln?zca sürekli hizmet al?nan ?ube ile s?n?rl? de?ildir. Türkiye’nin d?rt bir yan?ndaki ?ubelerimizde de ayn? ayr?cal?ktan yararlanabilirsiniz.
Türkiye ?? Bankas?, Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ürün ve hizmetlerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

?ubelerimizde ve Telefon ?ubemizde ?ncelikli Hizmet

Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terilerimiz, nakit gerektiren i?lemleri i?in ?ubelerimizdeki gi?eleri kullanmalar? gerekti?inde S?ramatikte mü?teri numaras?n? tu?layarak veya Bankamatik Kart? ya da ?? Bankas? kredi kartlar?n? okutarak ?ncelikli s?ra numaras? almaktad?r. Telefon ?ubemizden mü?teri temsilcisine ula?mak istediklerinde de sisteme kendilerini tan?tmalar? halinde ?ncelikli hizmet alabilmektedirler.

Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terisi olarak Telefon ?ubemizi (0850 724 0 724) arad???n?zda ve mü?teri numaran?z ile giri? yapt???n?zda ?ncelikli hizmet ayr?cal???ndan yararlan?rs?n?z.
Türkiye ?? Bankas?, Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ürün ve hizmetlerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.


Avantajl? Fiyatlar

Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terilerine y?l boyunca; tüketici kredisi, mevduat ve farkl? bankac?l?k ürün ve hizmetlerine y?nelik kampanyalar düzenlenmekte, piyasa ko?ullar?na ba?l? olarak daha avantajl? faiz oranlar? ve fiyatlar uygulanabilmektedir.
Türkiye ?? Bankas?, Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ürün ve hizmetlerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

Yüz Yüze Bankac?l?k Emeklilik Plan?

Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terilerimize ?zel olarak Anadolu Hayat Emeklilik taraf?ndan haz?rlanan avantajl? bireysel emeklilik plan? ile gelece?iniz i?in bugünden yat?r?m yapmaya ba?layabilirsiniz.
Yüz Yüze Bankac?l?k Emeklilik Plan?’nda;
Asgari katk? pay? 600 TL olarak belirlenmi?tir.
Katk? pay? ?demelerini TL, USD veya EUR cinsinden, ayl?k, 3 ayl?k, 6 ayl?k veya y?ll?k s?kl?klarda, hesaptan veya kredi kart?ndan otomatik ?deme talimat?yla veya nakit olarak ger?ekle?tirebilirsiniz.
Pe?in giri? aidat? size ?zel olarak bu planda al?nmamaktad?r. Emeklilik hakk?n?n kullan?lmas? veya vefat, maluliyet yahut ?irketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayr?lma durumlar? haricinde, 5 y?ll?k s?zle?me süresi dolmadan ?irketten ayr?lma durumunda; s?zle?menin be?inci y?lsonuna kadar olan süreye kar??l?k gelen toplam kesinti tutar?n?n (y?ll?k ABAü*%8,5) ayr?lma tarihine kadar ?irket?e tahsil edilmemi? olan k?sm?, ?irket?e kat?l?mc?n?n bireysel emeklilik hesab?ndaki birikiminden ertelenmi? giri? aidat? ?eklinde indirilir.
“Bireysel Emeklilik Sistemi Kanunu”na g?re, y?netim gider kesintisi s?zle?menin 5. y?l?n?n sonuna kadar ayl?k brüt asgari ücretin %8,5'inin on ikide biri tutar?nda, ayl?k olarak birikimden indirilmi?tir. 6. y?l ve sonras?nda y?netim gider kesintisi al?nmamaktad?r. Yüz Yüze Bankac?l?k Emeklilik Plan?’nda y?netim gider kesintisi ilk y?ldan sonra al?nmamaktad?r.
“Bireysel Emeklilik Sistemi Kanunu”na g?re, vadesinde ?denmeyen katk? pay?n?n ?deme tarihini müteakip ü? ay i?inde, ilgili hesaba herhangi bir ?deme yap?lmamas? durumunda, ilgili s?zle?mede ?demeye ara verildi?i kabul edilmekte ve ara verilen her tam ay i?in ek y?netim gider kesintisi al?nmaktad?r. Yüz Yüze Bankac?l?k Emeklilik Plan?’nda ara verilen her tam ay i?in ayl?k brüt asgari ücretin %8,5'inin on ikide biri tutar?nda ek y?netim gider kesintisi yap?l?r. S?zle?menin ilgili y?l?nda yap?lan y?netim gider kesintisi, ek y?netim gider kesintisi ve giri? aidat? kesintilerinin toplam? ise ayl?k brüt asgari ücretin %8,5'ini ge?meyecektir.

Yüz Yüze Bankac?l?k Emeklilik Plan? K.K.T.C. ?ubelerimizin mü?terileri i?in ge?erli de?ildir.
Türkiye ?? Bankas?, Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ürün ve hizmetlerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

Di?er Ayr?cal?klar

Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terilerine ?n onayl? haz?r kredi imkan? sunulmaktad?r. Mü?terilerimize tahsis edilen limitler ?er?evesinde haz?r olarak sunulan konut, ta??t, ihtiya? kredileri kefilsiz ve gelir belgesiz kulland?r?labilmektedir.

Türkiye ?? Bankas?, Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ürün ve hizmetlerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

?Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terilerimizin kredi kart? ba?vurular? ?nceliklendirilerek de?erlendirilmekte; kendilerine tahsis edilen asgari limitler kanuni düzenlemelerin getirdi?i s?n?rlar ?er?evesinde farkl?la?t?r?lmaktad?r. 

Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terilerine Bankamatiklerden yapacaklar? i?lemlerde de günlük nakit ?ekme limitlerinde ayr?cal?k sunulmaktad?r.

?htiya?lar?n?za g?re farkl?la?t?r?lm?? kredi kartlar?m?z ve Bankamatik Kart? hakk?nda bilgi almak ve size en uygun kredi kart?n? bulmak i?in t?kla?y?n?z.???

Türkiye ?? Bankas?, Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ürün ve hizmetlerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

??? Yat?r?m’?n uzman ekipleri taraf?ndan haz?rlanan, piyasan?n nabz?n? tutan raporlar Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terilerimize günlük olarak iletilmektedir. 

Ayr?ca ekonomi ile ilgili ?e?itli ayl?k raporlar da Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terilerimize e-posta yoluyla g?nderilmektedir.

Türkiye ?? Bankas?, Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ürün ve hizmetlerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

?Yüz Yüze Bankac?l?k mü?terilerine, ?? Bankas? Kültür Yay?nlar?’nda ?? Bankas? kartlar?yla yapacaklar? ?demelerde %25 indirim ayr?cal??? sunulmaktad?r.

*?ndirim ayr?cal???, elektronik ticaret yolu ile yap?lan al??veri?lerde ge?erli de?ildir.

Türkiye ?? Bankas?, Yüz Yüze Bankac?l?k ile sunulan ürün ve hizmetlerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经